Regulament

Competiția ”#laLiceu” (în continuare „Competiția”) are ca misiune dezvoltarea competențelor și cunpștiințelor pentru combaterea discrimării în mediul liceal al elevilor de liceu din România și se desfășoară, pe trei secțiuni, în perioada 10 martie – 22 aprilie 2016.

Capitolul 1. Descrierea competiției        

Competiția este un concurs de activiăți și initiative realizate de elevi de liceu (ori echivalent), în mod individual ori alături de ONG-uri locale sau de profesori, cu scopul de a promova educația pentru diversitate li de a crea un mediul educațional sigur pentru toți elevii.

Competiția este organizată de către Asociația ACCEPT (în continuare „Organizator”) prin proiectul „E timpul pentru combaterea discriminarii LGBT in liceele din Romania!” finanțat prin granturile Spațiului Economic European, prin Fondul ONG în România, cod proiect C2014_C1.3_84. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

 

Capitol 2. Premii

Pentru secțiunea „Inițiative individuale” se vor oferi:

 • cincisprezece mențiuni, fiecare reprezentând bunuri în valoare de 100 RON;

Pentru secțiunea ”Elevi, leader ai societătii civile” se vor oferi:

 • un premiu I, reprezentând bunuri în valoare de 400 RON;
 • un premiu II, reprezentând bunuri în valoare de 300 RON;
 • un premiu III, reprezentând bunuri în valoare de 200 RON;
 • patru mențiuni, fiecare reprezentând bunuri în valoare de 100 RON;

Pentru secțiunea ”Profesori și elevi, împreună” se vor oferi:

 • un premiu I, reprezentând bunuri în valoare de 400 RON;
 • un premiu II, reprezentând bunuri în valoare de 300 RON;
 • un premiu III, reprezentând bunuri în valoare de 200 RON;
 • patru mențiuni, fiecare reprezentând bunuri în valoare de 100 RON;

Premiile se oferă echipelor căștigătoare. Acestea vor transmite organizatorilor recomandări privind bunurile oferite ca și premiu.

 

Capitolul 3. Derularea competiției

Etapa Perioada
Înscrierea în competiție prin completarea formularului 10 martie – 15 aprilie
Primirea pachetelor info-promo ”#LaLiceu” 15 martie – 20 aprilie
Derularea activității(lor) 15 martie – 22 aprilie
Raportarea activității(lor) 15 martie – 29 aprilie
Selecția echipelor căștigătoare 1 mai
Premierea echipelor căștigătoare 5 mai

 

Notă: Transmiterea pachetelor info-promo”#LaLiceu” se face în maxim 5 zile lucrătoare, în funcție de localitatea activității. Raportarea activității(lor) se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la finalizara activității(lor)

 

Etapa I – Înscrierea în competiție prin completarea formularului: 10 martie – 15 aprilie

Înscrierea echipelor pentru Competiție se face conform instrucțiunilor disponibile pe site-ul competiției:

laliceu.acceptromania.ro

Pentru înscriere, echipele vor complete un formular initial, urmînd ca după să transmită prin formularul online specific secțiunii:

 • informații privind componența echipei
 • informații privind activitățile ce urmează să fie derulate
 • informații privind locația și numărul de beneficiari (estimați ca fiind număr de clase/grupe; o clasă/grupă avînd 30 de tineri liceeni)
 • informații privind datele de contact ale echipei și a unei adrese poștale pentru transmiterea materialelor info-promo #LaLiceu

Participanții își dau acordul, în mod automat, să se înscrie gratuit ca membrii ai Centrului de Informare și Documentare ACCEPT, centru având cel mai mare fond bibliografic pe tema orientării sexuale și a identității de gen.

Organizatorul urmează să confirme înscrierea echipei prin email și poate solicita clarificări privind componența ori activitatea derulată.

 

Etapa II – Primirea pachetelor info-promo ”#LaLiceu”: 15 martie – 20 aprilie

Fiecare echipă înscrisă va beneficia de pachete info-promo #LaLiceu. Acestea sunt pre-stabilite și se acordă câte un pachet pentru fiecare clasă/grupă de beneficiari. Astfel, fiecare echipă urmează să primească un număr de pachete info-promo #LaLiceu egal cu numărul de clase/grupe de beneficiari.

Fiecare pachet info-promo #LaLiceu conține:

 • Un poster A3 – Infografic bullying
 • Patru postere A4 – Mesaje anti bullying
 • Patru stikere A5 – Spatiu Sigur
 • Treizeci de stickere 5 cm x 5 cm – LGBT Learning

Echipele participante urmează să primească confirmarea transmiterii pachetului, în vedera planificării activității. Timpul estimat de primire a pachetelor este de maxim 5 zile lucrătoare, în funcție de localitatea activității.

 

Etapa III – Derularea activității(lor): 15 martie – 22 aprilie

Echipele vor putea implementa una sau mai multe activități, la alegere, selectând din cele propuse de către organizator:

 • Activitatea 1. Hai la film!
 • Activitatea 2. Transmite un mesaj!
 • Activitatea 3. Citește o carte!
 • Activitatea 4. Tineți o prezentare!
 • Activitatea 5. Mergi la biblioteca!
 • Activitatea 6. Ia un interviu!
 • Alta activitate (de detaliat ulterior)

Echipele vor putea implementa aceeași activitate cu mai multe clase/grupe ori mai multe activități cu aceeași grupă/clasă. Numărul de participanți se va calcula ca fiind:

 

Numărul estimate de participanți = Numărul total de activități x Numărul de grupe/clase beneficiare

În cadrul fiecărei activități, echipa va pune la dispoziția beneficiarilor materialele info-promo oferite.

 

Etapa IV – Raportarea activității(lor): 15 martie – 29 aprilie

În urma derulării tuturor activităților, echipa participant va transmite, în cadrul unui formular transmis în avans, informații privind implementarea activităților. Acestea vor conține:

 • Informații privind numărul final de participanți
 • Impactul avut din perspectiva promovării unui comportament inclusiv, anti-bullying
 • Modul de utilizare a materialelor info-promo din cadrul pachetului #LaLiceu
 • Calitatea acțiunilor, în baza a minim unul și maxim trei declarații din partea elevilor beneficiari din cadrul echipei
 • Dacă sunt disponibile: fotografii, link-uri cu material media prezentând activitatea, alte informații utile

 

Etapa V – Selecția echipelor căștigătoare: 1 mai

Selecția echipelor căștigătoare se va face în baza datelor transmise în cadrul formularului de raportare. Comisia de selecție urmează să fie formată din 3 persoane:

 • Mihnea Florea, membru comisie
 • Daniela Prisacariu, membru comisie
 • Teodora Ion Rotaru, membru comisie

 

Criteriile de evaluare vor include:

Criteriu Punctaj maxim Punctaj minim pentru eligibilitate
Informații privind numărul final de participanți 25 puncte 10 puncte
Impactul avut din perspectiva promovării unui comportament inclusiv, anti-bullying 25 puncte 10 puncte
Modul de utilizare a materialelor info-promo din cadrul pachetului #LaLiceu 25 puncte 10 puncte
Calitatea acțiunilor, în baza a minim unul și maxim trei declarații din partea elevilor beneficiari din cadrul echipei 25 puncte 10 puncte

 

Echipele căștigătoare sunt selectate în baza punctajului, fiind oferite, în ordine descrescătoare următoarele premii:

Pentru secțiunea „Inițiative individuale” se vor oferi:

 • șaisprezece mențiuni, fiecare reprezentând bunuri în valoare de 100 RON;

Pentru secțiunea ”Elevi, leader ai societătii civile” se vor oferi:

 • un premiu I, reprezentând bunuri în valoare de 400 RON;
 • un premiu II, reprezentând bunuri în valoare de 300 RON;
 • un premiu III, reprezentând bunuri în valoare de 200 RON;
 • patru mențiuni, fiecare reprezentând bunuri în valoare de 100 RON;

Pentru secțiunea ”Profesori și elevi, împreună” se vor oferi:

 • un premiu I, reprezentând bunuri în valoare de 400 RON;
 • un premiu II, reprezentând bunuri în valoare de 300 RON;
 • un premiu III, reprezentând bunuri în valoare de 200 RON;
 • patru mențiuni, fiecare reprezentând bunuri în valoare de 100 RON;

Decizia de selecție a echipelor căștigătoare nu poate să fie contestată.

Numai echipele căștigătoare o să fie anunțate.

 

Etapa VI – Premierea echipelor căștigătoare: 5 mai

Echipele căștigătoare o să fie contactate pentru a se stabili bunurile achiționate, în limita premiului câștigat în cadrul competiției. Acestea o să fie transmise în termen de 14 zile coordonatorului echipei.

 

Capitol 4. Eligibilitatea participanților

Participarea la Competiție se face în mod voluntar, numai în echipă și este condiționată de îndeplinirea următoarelor criterii:

 • Fiecare echipă înscrisă va derula minim o activitate cu o clasă/grupă și maxim 5 activități cu o clasă/grupă.
 • Fiecare echipă înscrisă include minim un elev(ă) de liceu (ori echivalent)
 • Participanții pot face parte din mai multe echipe în cadrul aceleiași secțiuni sau în cadrul unor secțiuni diferite, cu condiția ca componența echipelor să nu fie identică
 • Echipa înscrisă în competiție a primit confirmarea înregistrării sale ca și echipă concurentă, a derulat activitățile declarate și a transmis raportul de evaluare a activității
 • Echipa înscrisă în competiție a oferit toate clarificările solicitate de către organizator.
 • Activitatea desfășurată are loc într-un liceu din România ori într-un alt spațiu și are ca și beneficiari liceeni.

Persoanele care fac parte dintr-o echipă, indiferent dacă sunt elevi de liceu, membrii ai unui ONG ori cadre didactice, pot face parte din mai multe echipe cu condiția ca componența lor să nu fie identică.

Toate activitățile din cadrul Competiției se vor desfășura conform legislației în vigoare și conform Regulamentului.

Fiecare echipă este responsabilă pentru obținerea oricăror acte, autorizații ori acorduri necesare pentru desfășurarea activităților.

 

Capitol 5. Precizări finale

 1. Competiția se va derula în condițiile Regulamentului care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la Competiție se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul participantului, care se obligă să respecte Regulamentul și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor lui.
 2. Competiția este organizată de către Asociația ACCEPT, organizație nonprofit, cu sediul în București, Str. Lirei, nr. 10, Sector 2, România, înregistrată în Registrul Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor Sectorului 2 cu numărul 6727/PJ/106/2000, Cod fiscal nr. 9603102.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, sub condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin afișarea pe Platforma Online. Orice modificare își produce efectele de la data afișării ei.
 4. Regulamentul este disponibil oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit pe Platforma Online sau obținut prin contactarea persoanelor de contact indicate în Capitolul 6 (Persoane de contact).
 5. Interpretarea sau clarificarea oricărei clauze din Regulament poate fi solicitată Organizatorului prin contactarea persoanelor de contact indicate în Capitolul 6 (Persoane de contact).
 6. Orice nerespectare sau încercare de fraudare a Regulamentului duce la anularea dreptului de participare, descalificarea din cadrul Competiției, anularea automată a premiului câștigat sau oricare altă acțiune permisă legal Organizatorului, după caz.
 7. Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi în materiale de promovare numele participanților și informații, fotografii sau alte materiale legate de participarea lor la Competiție.
 8. Competiția poate fi suspendată în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, și încetată în cazul imposibilității Organizatorului de a continua, din motive independente de voința sa. În aceste cazuri, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale sub acest Regulament pe perioada suspendării sau în cazul încetării.
 9. Eventualele divergențe apărute pe parcursul Competiției între participanți și Organizator vor fi rezolvate pe cale amiabilă.
 10. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul oricărei situații create ca urmare a participării la concurs sau a utilizării premiilor. De asemenea, organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice determină imposibilitatea participării sau împiedică bună desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții de natură tehnică.
 11. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților. Participanții la concurs sunt de acord ca datele personale să fie utilizate de către organizator pentru acțiuni viitoare privind competiția, fără alte obligații sau plăți. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
 12. Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la această concurs implică acordul câștigătorului ca numele și imaginea să să poată fi publicate și utilizate gratuit de către organizator în materiale audio, foto și video.

 

Capitolul 6. Persoane de contact

Pentru derularea competiției, persoană de contact este:

Mihnea Florea

E-mail: mihnea@acceptromania.ro

Mobil: +40 741 020 613

[footer]

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[current-year] KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?